CAPITOLUL III. Adunarea generala a părinților

Art. 176 —

 • Adunarea generala a părinților este constituita din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor/elevilor de la grupa/formațiune de studiu.
 • Adunarea generala a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice si a echipei manageriale a unității de învățământ, in demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor.
 • In adunarea generala a părinților se discuta problemele generale ale colectivului de copii/elevi si nu situația concreta a unui copil/elev. Situația unui copil/elev se discuta individual, numai in prezenta părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al copilului/elevului respectiv.

Art. 177 —

 • Adunarea generala a părinților se convoacă de către  educatorul puericultura/ educatorul/ învățătorul /institutorul/ profesorul pentru învățământul preșcolar/primar/profesorul diriginte, de către președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.
 • Adunarea generala a părinților se convoacă semestrial sau ori de cate ori este nevoie, este valabil întrunita in prezenta a juma(2) Adunarea generala a părinților se convoacă semestrial sau ori de cate ori este nevoie, este valabil întrunita in prezenta a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectiva si adopta hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. In caz contrar se convoacă o noua adunare generala a părinților, in cel mult 7 zile, in care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu din aceștia.

CAPITOLUL IV. Comitetul de părinți

Art. 178 —

 • In unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează si funcționează comitetul de părinți.
 • Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simpla a voturilor, in fiecare an, in adunarea generala a părinților, convocata de educatorul puericultura/ educatoarea/învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează ședința.
 • Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc in primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
 • Consiliul de conducere al comitetul de părinți pe grupa/clasa se compune din 3 persoane: un președinte si 2 membri. In prima ședința după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunica educatorului-puericultura/profesorului pentru învățământul ante preșcolar/preșcolar/primar/profesorului diriginte.
 • Consiliul de conducere al comitetului de părinți pe grupa/clasa reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei in adunarea generala a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, in consiliul profesoral, in consiliul clasei si in relațiile cu echipa manageriala.

Art. 179

Consiliul de conducere al Comitetului de părinți pe grupa/clasa are următoarele atribuții:

 1. pune in practica deciziile luate de către adunarea generala a părinților elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea simpla a voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți;
 2. susține organizarea si desfășurarea de proiecte, programe si activități educative extrașcolare la nivelul grupei/clasei si a unității de învățământ;
 3. susține organizarea si desfășurarea de programe de prevenire si combaterea violentei, asigurarea siguranței si securității, combaterea discriminării si reducerea absenteismului in mediul școlar;
 4. susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării si modernizării bazei materiale a grupei/clasei si unității de învățământ, prin strângerea de cotizații voluntare de la membrii asociației de părinți si atragerea de fonduri bănești si donații de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociația de părinți cu personalitate juridica cu respectarea prevederilor legale in domeniul financiar;
 5. sprijină conducerea unității de învățământ si educatorul puericultor/ educatoarea/ învățătorul /institutorul/ profesorul pentru învățământ ante preșcolar/preșcolar/primar/profesorul diriginte si se implica activ in întreținerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a grupei/clasei si a unității de învățământ;
 6. susține organizarea si desfășurarea de activități de consiliere si orientare socioprofesionale;
 7. se implica in asigurarea securității copiilor/elevilor in cadrul activităților educative, extrașcolare si extra curriculare;
 8. prezinta, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor alocate, daca acestea exista.

Art. 180 —

Președintele comitetului de părinți pe grupa/clasa reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali in relațiile cu organizația de părinți si prin aceasta in relație cu conducerea unității de învățământ si alte foruri, organisme si organizații.

Art. 181 —

(1) Comitetul de părinți poate decide sa susțină, inclusiv financiar prin asociația de părinți cu personalitate juridica, cu respectarea prevederilor legale in domeniul financiar, întreținerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie. (2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscuta comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinți, tutori sau susținători legali.

(3) Este interzisa implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ in strângerea fondurilor.

 

CAPITOLUL V. Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți

Art. 182 —

 • La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează Consiliul reprezentativ al părinților.
 • Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții comitetelor de părinți.
 • Consiliul reprezentativ al părinților este o structura, fără personalitate juridica, a cărei activitate este reglementata printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinților din unitatea de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri si cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații si a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica in activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu caracter logistic — voluntariat.
 • La nivelul fiecărei unități de învățământ se poate constitui Asociația de părinți in conformitate cu legislația in vigoare, privind asociațiile si fundațiile.

Art. 183 —

 • Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele si 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord intre cei 3, si se consemnează in procesul-verbal al ședinței.
 • Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește in ședințe ori de cate ori este necesar. Convocarea ședințelor Consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.
 • Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali in organismele de conducere si comisiile unității de învățământ.
 • Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenți.
 • Președintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinților in relația cu alte persoane fizice si juridice.
 • Președintele prezinta, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinților.

Art. 184 —

Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:

 1. propune unităților de învățământ discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la decizia scolii, inclusiv din oferta naționala;
 2. sprijină parteneriatele educaționale intre unitățile de învățământ si instituțiile/organizațiile cu rol educativ din comunitatea locala;
 3. susține unitățile de învățământ in derularea programelor de prevenire si de combatere a absenteismului si a violentei in mediul școlar;
 4. promovează imaginea unității de învățământ in comunitatea locala;
 5. se ocupa de conservarea, promovarea si cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților in plan local, de dezvoltarea multiculturalității si a dialogului cultural;
 6. susține unitatea de învățământ in organizarea si desfășurarea tuturor activităților;
 7. susține conducerea unității de învățământ in organizarea si in desfășurarea consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;
 8. colaborează cu instituțiile publice de asistenta sociala/educaționala specializata, direcția generala de asistenta sociala si protecția copilului, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții in acest sens, in vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire;
 9. susține unitatea de învățământ in activitatea de consiliere si orientare socioprofesionala sau de integrare sociala a absolvenților;
 10. propune masuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu si încadrarea in munca a absolvenților;
 11. se implica direct in derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează in unitatea de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice;
 12. sprijină conducerea unității de învățământ in asigurarea sănătății si securității elevilor;
 • are inițiative si se implica in îmbunătățirea calității vieții, in buna desfășurare a activității in internate si in cantine;
 1. susține conducerea unității de învățământ in organizarea si desfășurarea programului „Scoală după scoală”.

Art. 185 —  (1) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către scoală constând in contribuții, donații,

sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

 1. a) modernizarea si întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale si sportive; b) acordarea de premii si de burse elevilor;
 2. sprijinirea financiara a unor activități extrașcolare;
 3. acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materiala precara;
 4. alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de adunarea generala a părinților pe care ii reprezintă.

(2) Organizația de părinți colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, județean, regional si național.

CAPITOLUL VI. Contractul educațional

 

Art. 186 —

 • Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, in momentul înscrierii ante preșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, in registrul unic matricol, un contract educațional in care sunt înscrise drepturile si obligațiile reciproce ale parților.
 • Modelul contractului educațional este prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecărei unități de învățământ prin decizia consiliului de administrație, după consultarea Consiliului de părinți al unității de învățământ.

Art. 187 —

 • Contractul educațional este valabil pe toata perioada de școlarizare in cadrul unității de învățământ.
 • Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educațional se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele parți si care se atașează contractului educațional.

Art. 188 —

 • Contractul educațional va cuprinde in mod obligatoriu: datele de identificare ale parților semnatare — respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile parților, obligațiile parților, durata valabilității contractului, alte clauze.
 • Contractul educațional se încheie in doua exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susținător legal, altul pentru unitatea de învățământ si își produce efectele de la data semnării.
 • Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute in contractul educațional.
 • Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute in contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal si adopta masurile care se impun in cazul încălcării prevederilor cuprinse in acest document.
 • Candidații admiși in unitățile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publica si securitate naționala încheie cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției si alte instituții cu atribuții in domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice si securității contracte educaționale prin care sunt stabilite obligațiile parților contractante, conform instrucțiunilor specifice.

REVENIRE